Trang chủ Tin nhà trường Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản...

Thông báo (lần 2) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

34
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO (LẦN 2)

VỀ VIỆC YÊU CẦU HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN THU NỘP NĂM HỌC 2011-2012

Cho đến ngày 21 tháng 4 năm 2012:

1) Vẫn còn 81 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 và 90 (có danh sách kèm theo) học sinh chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2011-2012. Tổng hợp theo đơn vị lớp như sau:

2) Vẫn còn 23 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành các khoản thu nộp đầu năm và 146 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa đóng tiền học phí ôn tập học kỳ 2, 2011-2012. Tổng hợp theo đơn vị lớp như sau:

+) Về các khoản thu đầu năm: 

STT Lớp Số học sinh chưa nộp
1 10T1 1
2 10 T12 2
3 10 T13 1
4 10 T9 1
5 11 T1 1
6 11 T10 2
7 11 T12 2
8 11 T13 6
9 11 T3 1
10 11 T8 1
11 11 T9 1
12 12 T1 1
13 12 T7 2
14 12 T8 1

+) Về học phí ôn tập học kỳ 2:


STT Lớp Số HS chưa nộp tiền ôn tập HK2
1 10T11 21
2 10T12 3
3 10T3 6
4 10T4 2
5 10T5 3
6 10T6 2
7 10T7 8
8 10T8 8
9 10T9 1
10 11T10 9
11 11T11 12
12 11T2 1
13 11T3 9
14 11T4 3
15 11T5 4
16 11T6 5
17 11T7 9
18 11T8 7
19 11T9 13
20 12 C2 8
21 12T2 2
22 12T3 5
23 12T4 2
24 12T5 3

– Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012, nhà trường một lần nữa yêu cầu phụ huynh, học sinh hoàn tất các khoản thu trong tuần 35 từ ngày 23/4 đến 28/4/2012.

– Giáo viên chủ nhiệm quán triệt, nhắc nhở học sinh, thông báo tận phụ huynh để hoàn thành dứt điểm các khoản thu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh MinhTải về file này: (truy-thu-2011-201221.4.2012.xls, 22KB)

Danh sách các học sinh chưa hoàn thành các khoản thu: