Trang chủ Tin nhà trường Thông báo (lần 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản...

Thông báo (lần 3) về việc yêu cầu hoàn thành các khoản thu nộp năm học 2011-2012

152
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

(LẦN THỨ 3)

VỀ VIỆC YÊU CẦU HOÀN THÀNH CÁC KHOẢN THU NỘP

NĂM HỌC 2011-2012

Cho đến ngày 26 tháng 4 năm 2012:

1) Vẫn còn 63 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành học phí học kỳ 1 và 73 (có danh sách kèm theo) học sinh chưa hoàn thành học phí học kỳ 2 năm học 2011-2012. Tổng hợp theo đơn vị lớp như sau:

2) Vẫn còn 15 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa hoàn thành các khoản thu nộp đầu năm và 73 học sinh (có danh sách kèm theo) chưa đóng tiền học phí ôn tập học kỳ 2, 2011-2012. Tổng hợp theo đơn vị lớp như sau:

+) Về các khoản thu đầu năm: 

STTLỚPSỐ HỌC SINH CHƯA NỘP
110T11
210 T122
311 T101
411 T122
511 T135
611 T31
712 T11
812 T71
912 T81

+) Về học phí ôn tập học kỳ 2:

STTLỚPSố HS chưa nộp tiền ôn tập HK2
110T1111
210T122
310T34
410T42
510T51
610T61
710T74
810T81
911T107
1011T117
1111T34
1211T41
1311T54
1411T62
1511T75
1611T85
1711T95
1812 C23
1912T42
2012T52– Để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012, nhà trường một lần nữa yêu cầu phụ huynh, học sinh có trách nhiệm  hoàn tất các khoản thu trong tuần 36 từ ngày 02/5 đến 05/5/2012.

– Giáo viên chủ nhiệm tiếp tục: quán triệt, nhắc nhở học sinh, thông báo tận phụ huynh để hoàn thành dứt điểm các khoản thu.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thanh Minh

Danh sách học sinh chưa hoàn thành các khoản thu: