Trang chủ Tin nhà trường Phân công dạy thay tuần 12, HK1, 2013-2014

[Tổ Ngoại ngữ] Phân công dạy thay tuần 12, HK1, 2013-2014

73
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

PHÂN CÔNG DẠY THAY TỔ NGOẠI NGỮ

(Tuần 12)

 

Đ/c Mai Thị Như Ý (Lí do: Đi học)

 

STT

Buổi

Ngày

Tiết

Lớp

G/V dạy thay

Nội dung bài dạy

1

sáng

Thứ 3 ngày 05/11/2013

1

12T3

Đ/c Quí

Unit 6: B

2

sáng

Thứ 3 ngày 05/11/2013

2

12T10

Đ/c Ái

Unit 6: B

3

sáng

Thứ 4 ngày 06/11/2013

1

12T13

Đ/c Trung

Unit 6: B

4

sáng

Thứ 4 ngày 06/11/2013

2

12T9

Đ/c Trung

Unit 5: E

5

sáng

Thứ 5 ngày 07/11/2013

1

12T9

Đ/c Thu

Unit 6:A

6

sáng

Thứ 5 ngày 07/11/2013

3

12T10

Đ/c Thu

Unit 6: C

7

sáng

Thứ 5 ngày 07/11/2013

4

12T11

Đ/c Quí

Unit 6: A

8

sáng

Thứ 6 ngày 08/11/2013

1

12T10

Đ/c Vinh

Unit 6: D

9

sáng

Thứ 6 ngày 08/11/2013

2

12T13

Đ/c Ái

Unit 6: C

10

sáng

Thứ 6 ngày 08/11/2013

3

12T9

Đ/c Liên

Unit 6: B

11

sáng

Thứ 6 ngày 08/11/2013

5

12 T11

Đ/ c Thu

Unit 6: B

12

sáng

Thứ 7 ngày 09/11/2013

3

12T13

Đ/c Thắng

Unit 6: D

13

sáng

Thứ 7 ngày 09/11/2013

4

12T3

Đ/ c Trung

14

sáng

Thứ 7 ngày 09/11/2013

5

12T11

Đ/ c Trung

Ea Kar, ngày 05 tháng 11 năm 2013

P.HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng