Trang chủ Kiểm tra tập trung DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn...

DSHS K10, K11 Kiểm tra cuối học kỳ 2, 2022-2023 – Môn Tiếng Anh (Kỹ năng nói)

2478

Khối 10

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Khối 11

Thời gian kiểm tra: 13h30, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Sơ đồ phòng