Trang chủ Văn bản Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,...

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024

24

3/VBHN-BNV

Ngày 03/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2023.Tải về file này: (VBHN-03_VBHN-BNV-Nghi-dinh-ve-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc.pdf, 723KB)