Trang chủ Kế hoạch công tác Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012

Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012

100
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2011-2012

– Thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012 ban hành tại Công văn số 956/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT ngày 19/10/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

– Căn cứ công văn số: 1287 /SGDĐT-KTKĐCLGD-CNT  của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk về việc Hướng dẫn kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012;

Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2011-2012 như sau:

A. Mục đích, yêu cầu:

1. Kiểm tra học kỳ nhằm mục đích đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học của học sinh và giáo viên, qua đó giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học, giúp học sinh biết kết quả để phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu trong học tập.

2. Đề kiểm tra phải căn cứ vào “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” và tài liệu “Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kỹ năng” trên cơ sở hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT của môn học để đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan, chính xác.

3. Tổ chức kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng.; đối với bài kiểm tra học kỳ, cuối năm dành tối thiểu 50% thời gian làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng.

B. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1

1. Môn kiểm tra tập trung

– Sở GDĐT tổ chức kiểm tra học kỳ 1 chung trong toàn tỉnh cho khối 12 các môn: Ngữ Văn, Hóa học, Địa lí, Lịch sử, Toán và Tiếng Anh. Các môn vật lý 12sinh học 12 các tổ chuyên môn phân công người ra đề theo hình thức trắc nghiệm.

– Kiểm tra chung khối lớp 10 và 11 tám môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh

– Các môn khác của khối 10, 11 và 12 không kiểm tra tập trung hết học kỳ I, giáo viên bộ môn chủ động cho kiểm tra theo đúng tiến độ chương trình.

2. Hình thức đề kiểm tra

– Khối 12 theo hình thức tự luận các môn: Ngữ văn, Toán, Địa lí và Lịch sử; theo hình thức trắc nghiệm các môn: Hóa học, Vật lí, Ngoại ngữ và Sinh học.

– Khối 10, 11 theo hình thức tự luận các môn: Ngữ văn, Toán, Địa lí, Lịch sử, Hóa học, Vật lí, Sinh học, Ngoại ngữ (riêng môn ngoại ngữ có thể kiểm tra theo kết hợp trắc nghiệm và tự luận)

3. Cấu trúc đề kiểm tra

a) Khối 12: Đối với các môn Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, đề kiểm tra mỗi môn gồm 2 phần:

+ Phần chung (bắt buộc) cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao;

+ Phần riêng (tự chọn) theo chương trình Chuẩn; chương trình Nâng cao

* Đối với phần riêng (tự chọn) trong đề kiểm tra, học sinh chỉ được làm bài một trong hai phần; nếu làm bài cả hai phần tự chọn thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn.

b) Khối 10 và 11: Chỉ ra đề kiểm tra theo nội dung ban KHTN

c) Đối với môn tiếng Anh: đề kiểm tra chỉ có phần bắt buộc dành cho tất cả học sinh, ra theo nội dung giống nhau giữa chương trình Chuẩn và chương trình Nâng cao, không có phần tự chọn.

d) Lưu ý: Cấu trúc ra đề kiểm tra tham khảo tài liệu “Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ, Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học năm 2010 của Nguyễn An Ninh (chủ biên); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam’’, có tại thư viện nhà trường.

4. Ra đề và nộp đề kiểm tra:

–  Các tổ chuyên môn căn cứ hướng dẫn này để họp thống nhất nội dung ôn tập kiểm tra hết học kỳ I, phân công người ra đề kiểm tra hết học kỳ I

– Việc ra đề kiểm tra tập trung hết học kỳ I phải đảm bảo khách quan, bí mật, phân loại được đối tượng học sinh.

– Các tổ chuyên môn nộp đề (gồm cả văn bản, file có đầy đủ đáp án) về cho đồng chí Tiến Dũng trước 17h00 ngày 15 tháng 12 năm 2011.

5. Văn phòng phẩm cho kiểm tra học kỳ

– Đối với môn thi trắc nghiệm học sinh làm bài trên mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm thống nhất của Bộ GD&ĐT

– Đối với môn thi tự luận làm trên mẫu giấy chung của Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Lăk

– Nhà trường chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ giấy kiểm tra, phiếu trả lời trắc nghiệm cho đợt kiểm tra hết học kỳ I năm học 2011-2012.

6. Lịch kiểm học kỳ I như sau:(xem lịch kiểm tra cụ thể)

Lưu ý: Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00’; buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30’

7. Thời gian chấm, trả bài kiểm tra cho học sinh và thời gian nhập điểm vào sổ lớn

+ Thứ 2 ngày 26/12/2011: Giáo viên bộ môn dạy khối 10 và 11 phải hoàn thành việc chấm trả bài bài kiểm tra học kỳ I cho học sinh, chấm phúc khảo bài (nếu có). Nộp phiếu điểm về cho đồng chí Huyền (văn thư – thiết bị).

+ Thứ 2 ngày 26/12/2011: Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành việc dự thảo xếp loại hạnh kiểm cho học sinh (nhận mẫu xếp loại hạnh kiểm và nộp tại phòng đ/c Tiến Dũng)

+ Từ ngày 27/12 đến ngày 30/12/2011: Giáo viên bộ môn dạy khối 10 và 11, giáo viên dạy lớp 12 các môn không kiểm tra tập trung phải hoàn thành việc nhập điểm vào sổ lớn.

+ Thứ 2 ngày 02/01/2011: Giáo viên bộ môn dạy lớp 12 phải hoàn thành việc chấm trả bài kiểm tra học kỳ I cho học sinh, chấm phúc khảo bài (nếu có), nộp phiếu điểm về cho đồng chí Huyền (văn thư – thiết bị).

+ Ngày 03,04/01/2011: Giáo viên bộ môn lớp 12 hoàn thành việc nhập điểm vào sổ lớn

+ Ngày 05/01/2011: Giáo viên chủ nhiệm hoàn tất sổ điểm lớn, chuẩn bị kiểm tra chéo hồ sơ. (có lịch kiểm tra cụ thể)

Ea kar, ngày 29 tháng 11 năm 2011

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng