Trang chủ Kiểm tra tập trung Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

392

 Tải về file này: (TONG-HOP-PHUC-KHAO-HK2.xlsx, 13KB)

Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1JWA-W2CdcA6-bonzWk82KfwouINnS7zR?usp=sharing