Trang chủ Tổ Toán - Tin học Ma trận đề kiểm tra 45 phút hình học 12 (PPCT 36),...

Ma trận đề kiểm tra 45 phút hình học 12 (PPCT 36), tuần 28, năm học 2012 – 2013

33

TẢI FILE TẠI ĐÂY

Nội dung – Chủ đề

Mức độ

Tổng

Nhận biết

(20%)

Thông hiểu

(50%)

Vận dụng; sáng tạo

(30%)

Tích có hướng của hai véctơ và ứng dụng

3

3

Phương trình mặt cầu

2

2

Phương trình mặt phẳng

2

2

Vị trí tương đối và khoảng cách giữa hai mặt phẳng

 

 

2

1

3

Tổng

3

6

1

10

TM TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng
Nguyễn Thanh Dũng