Trang chủ Tổ Toán - Tin học Ma trận đề kiểm tra 45 phút (hình thức: tự luận), môn...

Ma trận đề kiểm tra 45 phút (hình thức: tự luận), môn Giải tích 12 (PPCT 68), tuần 27, năm học 2012 – 2013

104
Nội dung – Chủ đề Mức độ Tổng
Nhận biết

(20%)

Thông hiểu

(50%)

Vận dụng; sáng tạo

(30%)

Nguyên hàm 1

2

1

2

Phương pháp đổi biến 1

2

1

1

2

3

Phương pháp tích phân từng phần 1

2

1

2

Ứng dụng của tích phân 2

3

2

3

Tổng 2

4

3

5

1

1

6

10

TM TỔ CHUYÊN MÔN
Tổ trưởng

Nguyễn Thanh Dũng
Tải file tại đây