Trang chủ Tổ Chuyên môn Danh sách giáo viên tổ Lý – KTCN

Danh sách giáo viên tổ Lý – KTCN

289

Danh sách giáo viên tổ Lý – KTCN

STT Mã GV Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn Email
1 L1 Nguyễn Viết Chính 1966 TTCM ĐHSP Lý nvchinh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
2 L2 Nguyễn Thế Hoàn 1977 GV ĐHSP Lý nthoan@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
3 L3 Trần Ngọc Dũng 1978 GV ĐHSP Lý tndung@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
4 L4 Nguyễn Thanh Phong 1981 GV ĐHSP Lý ntphong@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
5 L5 Nguyễn Khoa Pháp 1983 GV ĐHSP Lý nkphap@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
6 L6 Hoàng Văn Sâm 1980 GV ĐHSP Lý hvsam@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
7 L7 Nguyễn Thị Anh Đào 1985 GV ĐHSP Lý ntadao@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
8 L8 Tô Văn Vượng 1952 GV ĐHSP Lý tvvuong@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
9 L9 Trần Thị Thu Phương 1980 GV ĐHSP Lý tttphuong@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
10 L10 Võ Minh Ngoan 1978 GV ĐHSP Lý vmngoan@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
11 L11 Phạm Quang Cảnh 1977 TPCM ĐHSP Lý pqcanh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
12 CN1 Đoàn Bình Minh 1975 GV ĐHSP KT dbminh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
13 CN2 Lê Thị Thu Thảo 1982 GV ĐHSP KTCN ltthao@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn