Trang chủ Tổ Chuyên môn Danh sách giáo viên tổ Hóa học

Danh sách giáo viên tổ Hóa học

311

Danh sách giáo viên tổ Hóa học

STT Mã GV Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn Email
1 H1 Trịnh Văn Đường 1983 GV ĐHSP Hóa tvduong@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
2 H2 Lương Xuân Thiện 1986 GV ĐHSP Hóa lxthien@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
3 H3 Nguyễn Thị Hạnh 1978 TTCM ĐHSP Hóa nthanh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
4 H4 Nguyễn Thanh Hải 1968 TPCM ĐHSP Hóa nthai@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
5 H5 Nguyễn Thị Lối 1979 GV ĐHSP Hóa ntloi@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
6 H6 Lê Quyết Thắng 1982 GV ĐHSP Hóa lqthang@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
7 H7 Phạm Vĩnh Tạo 1982 GV ĐHSP Hóa pvtao@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
8 H8 Huỳnh Bảo Luân 1983 GV ĐHSP Hóa hbluan@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
9 H9 Lê Nữ Ngọc Anh 1987 GV ĐHSP Hóa lnnanhn@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
Phan Xuân Thắng 1952 Nghỉ hưu ĐHSP Hóa pxthang@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
Lý Văn Chau 1952 Nghỉ hưu ĐHSP Hóa lvchau@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn