Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Tiếng Anh 12...

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Tiếng Anh 12 – Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020

2309

Đề Anh 12

Đề Tiếng Anh 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh.

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1FPqiSMx54qRkm84_kzIe-e9DcM3Rimdj

Bài làm

Bài làm Anh 12 xem ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1I03kFy8unAGjlJXsPtLN2mcjQKRX60b9