Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Toán 12 –...

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Toán 12 – Kiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020

1342

Đề Toán 12

Đề Toán 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh.

Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1QXLnANxRZ-rT7sBmT_PiUWmlA2DkDAmR

Bài làm

Bài làm Toán 12 xem ở link sau: https://drive.google.com/open?id=10o9j3zjXfkP7h64NTbt0JyMDADLZvOmN