Trang chủ Kiểm tra tập trung Kết quả kiểm tra lại năm học 2021-2022

Kết quả kiểm tra lại năm học 2021-2022

703

Kết quả kiểm tra lại

Lưu ý: Những học sinh Ở lại lớp, 8h00 ngày 08/8/2022 đến trường gặp cô Hiệu trưởng để nhận giấy giới thiệu vào lớp mới.Tải về file này: (3.KET-QUA-KIEM-TRA-LAI-2021-2022.pdf, 41KB)