Trang chủ Tổ Chuyên môn Danh sách giáo viên tổ Sinh-KTNN

Danh sách giáo viên tổ Sinh-KTNN

204

Danh sách giáo viên tổ Sinh-KTNN

STT Mã GV Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ CM Email
1 Si1 VŨ THỊ BÍCH LIÊN 1960 GV ĐHSP Sinh vtblien@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
2 Si2 BÙI THỊ KIM NHUNG 1972 TTCM ĐHSP Sinh btknhung@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
3 Si3 ĐÀO XUÂN DŨNG 1978 PTTCM ĐHSP Sinh dxdung@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
4 Si4 NGUYỄN MINH CHÂU 1980 GV ĐHSP Sinh nmchau@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
5 Si5 H’DZOELLY NIÊ 1979 GV ĐHSP Sinh hzoellynie@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
6 Si6 HOÀNG THỊ KIM OANH 1983 GV ĐHSP Sinh htkoanh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
7 Si7 ĐỖ THỊ HẠNH 1981 GV ĐHSP Sinh dthanh@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
8 Si8 NGUYỄN HÀ HƯƠNG NGỌC 1983 GV ĐHSP Sinh nhhngoc@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
9 Si9 TRẦN LỆ NGUYỄN LAM PHƯƠNG 1977 GV ĐHSP Sinh tlnlphuong@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn
10 CG10 NGUYỄN THỊ ÁNH NGỌC 1983 GV ĐHSP KTNN ntangoc@thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn