Trang chủ 2022 Tháng Năm

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Năm 2022

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2...

Học sinh phúc khảo bài tập trung theo đơn vị lớp, thời gian phúc khảo từ 7h45 đến 10h00, ngày 23/5/2022. Các em...

Đề và đáp án GDCD 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem các mã đề môn GDCD 12: https://drive.google.com/drive/folders/1Zp4UQaqTJU_CF9UrWS0ykPCyZ9Cl2K-m?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link xem các mã đề Địa 10: https://drive.google.com/drive/folders/1vmBjYpWdmfaTFFxvBnwjdrESusvwUVjQ?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 11: https://drive.google.com/drive/folders/1XRjiMcV-lrRVs6EQOmSOTDY7-Q3K0p8u?usp=sharing Link xem các mã đề Địa 12: https://drive.google.com/drive/folders/1xtaDLhl5nN0VRnlv-y4XSjyS8IfbMYKC?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Link tải về các mã đề Sử 10: https://drive.google.com/drive/folders/1duLSIAt_nLKqUwkZAxxQppZiHeWGhlWq?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 11: https://drive.google.com/drive/folders/1gss93_4EGn22WPkoCRvO5dVkZz8VCmId?usp=sharing Link tải về các mã đề Sử 12: https://drive.google.com/drive/folders/1v8-WTyWrIVveiF02_odCA_xEUPK7qIqj?usp=sharing

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK2 2021-2022

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1K8MymSL8ud3tb1TecISABdhxMRPxUvLc?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/10ru-50KNBrXwEtRuTmFcSAAOprvVi8t5?usp=sharing Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1c2_UihKttoiQ94BAbzr_Fqtc5_BSmLAc?usp=sharing