Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 năm học 2013-2014

43

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LÀM NHIỆM VỤ COI KIỂM TRA

Tiết 5, sáng thứ 5 ngày 14/11/2013

TT Họ và tên Nhiệm vụ Tiết 5, sángthứ 5
Ngày 14/11/2013
Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch
2 Nguyễn Thanh Du Thư ký
3 Nguyễn Thị Yến Giám thị X
4 Lê Thị Kim Uyên Giám thị X
5 Vi Văn Tải Giám thị X
6 Nguyễn Thanh Dũng Giám thị X
7 Lê Huy Hùng Giám thị X
8 Võ Thị Phương Lan Giám thị X
9 Nguyễn Đình Kinh Giám thị X
10 Nguyễn Thế Hoàn Giám thị X
11 Trần Ngọc Dũng Giám thị X
12 Nguyễn Thanh Phong Giám thị X
13 Hoàng Văn Sâm Giám thị X
14 Nguyễn Khoa Pháp Giám thị X
15 Đoàn Bình Minh Giám thị X
16 Võ Minh Ngoan Giám thị X
17 Phạm Quang Cảnh Giám thị X
18 Lương Xuân Thiện Giám thị X
19 Nguyễn Thanh Hải Giám thị X
20 Lê Quyết Thắng Giám thị X
21 Đào Xuân Dũng Giám thị X
22 Nguyễn Minh Châu Giám thị X
23 H’ Dzoelly Niê Giám thị X
24 Đỗ Thị Hạnh Giám thị X
25 Nguyễn Thị Hà Giám thị X
26 Ngọ Thị Hiền Giám thị X
27 Nguyễn Thị Thúy Giám thị X
28 Đoàn Thị Tuyết Giám thị X
29 Đào Công Vinh Giám thị X
30 Hoàng Thị Thu Giám thị X
31 Nguyễn Thị Xuân Phượng Giám thị X
32 Mai Thị Như ý Giám thị X
Tổng cộng 30

 

Ea Kar, ngày 11 tháng 11 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Trần Thanh Minh

 

 

Sơ đồ phòng kiểm tra

Sơ đồ phòng thi năm học 2013-2014