Trang chủ 2014 Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2014

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh...

Kế hoạch và phiếu báo giảng thi thực hành giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2014

Lịch công tác tuần 22 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 22 HK2 năm học 2013-2014 Từ ngày 20/01 đến ngày 26/01/2014. Lớp trực: 11T9, 10T7

Chỉ tiêu, tiêu chí thi đua trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Chỉ tiêu, tiêu chí thi đua trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Quy chế chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Quy chế chuyên môn trường THPT Ngô Gia Tự năm học 2013-2014

Nội quy giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự

Nội quy giáo viên trường THPT Ngô Gia Tự

Thời khóa biểu từ tuần 22 HK2, 2013-2014, thực hiện từ 20/01/2014

Thời khóa biểu từ tuần 22 HK2, 2013-2014, thực hiện từ 20/01/2014

Lịch công tác tuần 21 HK2 năm học 2013-2014

Lịch công tác tuần 21 HK2 năm học 2013-2014 Từ ngày 13/01 đến ngày 19/01/2014. Lớp trực: 11T8, 10T6

Thời khóa biểu từ tuần 21 HK2, 2013-2014, thực hiện từ 13/01/2014

Thời khóa biểu từ tuần 21 HK2, 2013-2014, thực hiện từ 13/01/2014