Trang chủ 2020 Tháng Sáu

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Sáu 2020

Đề và đáp án GDCD12 kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2019-2020

  Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1Mh8c8fft4Zm0cUwf0aQ_ZOV-Xlp5auNB?usp=sharing  

Đề và đáp án Vật lí 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ...

  Đang cập nhật .... Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1iZqKv_qrskC_DifXFfeoGP8rKN6tfupu?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1TlRaLVtof_8kFL_3eDxLWgY4NgmvMcFm?usp=sharing  

Đề và đáp án Toán 10, 11, 12 kiểm tra cuối học kỳ 2...

Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1m8Am-9i72hAc25RU79v08u1uvH0fOI2_?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M2PSan0ZtK_2ivvrZ5d5EoCCG2jUGoAo?usp=sharing Xem đề và đáp án tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1gL2uiRIHLZbn6DR94hZMddafBiEFun2t?usp=sharing