Trang chủ 2021 Tháng Ba

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Ba 2021

Chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh có ý nghĩa quan trọng, giúp cho...

Đề và đáp án GDCD 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:https://drive.google.com/drive/folders/153v0wYOrGS_7BRu5NW-vxtWD1IIhvTC2?usp=sharing

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link:https://drive.google.com/drive/folders/13CwXfW8PPmh1VCuNIeoHFY8GxVeHTHmV?usp=sharingXem các mã đề tại link:https://drive.google.com/drive/folders/1yzb0VwlYyeobPB0szDPZqhrm7wsTZDdv?usp=sharing

Đề và đáp án Lịch sử 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/175s33WsEhmVITsxGZhvB6XVcnh0m0DTw?usp=sharingXem các mã đề tại link:https://drive.google.com/drive/folders/1H5bi-jp7l1d9fmx6AyjS5ZrjqwpYcoWE?usp=sharing