Trang chủ 2022 Tháng Tám

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2022

Danh sách học sinh theo lớp năm học 2022-2023

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh...

Danh sách học sinh theo lớp khối 10 năm học 2022-2023

Lưu ý: 8h00 ngày 29/8/2022 học sinh tựu trường, tập trung tại phòng học các lớp.Danh sách cập nhật ngày 28/8/2022 

Kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023

Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 10 năm học 2022-2023Hiện tại kết quả kiểm tra chất lượng đầu vào...