Trang chủ 2011 Tháng Mười Hai

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2011

Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH – Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm...

Công văn số 8382/BGDĐT-GDTrH - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2011-2012 Từ ngày 19/12 đến ngày 25/12 năm 2011 Lớp trực : Sáng 11T4; Chiều 10T12

Danh sách học sinh (kèm SBD, phòng thi) tham gia kiểm tra HK1, 2011-2012

Danh sách học sinh (kèm SBD, phòng thi) tham gia kiểm tra HK1, 2011-2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra khảo sát...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK I và kiểm tra khảo sát quốc gia năm học 2011-2012

Thông báo về việc khảo sát kết quả học tập khối 11 năm học...

Thông báo về việc khảo sát kết quả học tập khối 11 năm học 2011-2012

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT – Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và...

Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

Kế hoạch từ ngày 12/12/2011 đến 07/01/2012

Kế hoạch từ ngày 12/12/2011 đến 07/01/2012

Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2011-2012

Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2011-2012 Từ ngày 12/12 đến ngày 18/12 năm 2011 Lớp trực : Sáng 11T3; Chiều 10T11

Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 12/12/2011

Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2011-2012, Áp dụng từ 12/12/2011

Lịch nhập điểm thành phần vào máy tính, học kỳ I, 2011-2012

Lịch nhập điểm thành phần vào máy tính, học kỳ I, 2011-2012