Trang chủ 2012

Lưu trữ hàng năm: 2012

Lịch công tác tuần 19 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 19 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2012. Lớp trực: 12T5, 10T5

Một số quy định về kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Một số quy định về kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Dự thảo kế hoạch từ ngày 17/12/2012 đến 13/01/2013

Dự thảo kế hoạch từ ngày 17/12/2012 đến 13/01/2013

Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 18 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2012. Lớp trực: 12T4, 10T4

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 17 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2012. Lớp trực: 12T3, 10T3

Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 10/12/2012

Thời khóa biểu từ tuần 17 HK1, 2012-2013, Thực hiện từ 10/12/2012

Lịch công tác tuần 16 HK I năm học 2012-2013

Lịch công tác tuần 16 HK I năm học 2012-2013 Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2012. Lớp trực: 12T2, 10T2