Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm...

Thông báo về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2012-2013

85
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

Về việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm năm học 2012-2013

Căn cứ vào công văn số 1121/SGDĐT-GDTrH ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk, nay hiệu trưởng nhà trường thông báo các cá nhân có liên quan thực hiện đúng những nội dung sau đây:

1. Trong khi chờ UBND tỉnh ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các giáo viên thực hiện đúng tinh thần Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2012; trong đó chú trọng đến việc thực hiện nghiêm túc điều 4 của Quy định này (xem niêm yết ở bảng tin hoặc website nhà trường).

2. Giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép và thực hiện đúng theo các quy định ban hành; tất cả giấy phép cá nhân về dạy thêm, học thêm do Sở cấp trong năm học 2011- 2012 không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 15/9/2012.

3. Hiệu trưởng có nhiệm vụ quản lý hoạt động dạy thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường; cá nhân nào vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định (theo các mức kỷ luật hành chính và điều chuyển công tác); Hiệu trưởng có giáo viên vi phạm cũng phải chịu trách nhiệm liên đới.

4. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, học thêm để xử lý kịp thời vi phạm, hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Giám đốc biết để xử lý và chỉ đạo.

5. Kết quả việc thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm sẽ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua của nhà trường và cá nhân năm học 2012 – 2013.

Ea Kar, ngày 18 tháng 9 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

Công văn 1121/SGDĐT- GDTrH V/v quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định dạy thêm, học thêm