BÀI VIẾT MỚI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ____________   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ Ea Kar, ngày 26 tháng 01 năm 2018 THƯ MỜI CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGÔ...
Ngày 03/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020...
             
  Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó. Xem thêm Hướng dẫn tô trắc...